مهاجرت نيروي ماهر و متخصص به استراليا براساس سيستم امتياز بندي(ويزاهاي 190،189 و 489)
آشنايي با سيستم گزينش و فراخوان نيروي كار متخصص در استراليا (skill select)
آشنايي با نحوه ارزيابي (assessment) مشاغل فني و حرفه اي در استراليا
آشنايي با نحوه ارزيابي (assessment) مشاغل مهندسي در استراليا
آشنايي با پروسه Register شدن پزشكان در استراليا
آشنايي با پروسه Register شدن پرستار و ماما در استراليا
آشنايي با پروسه كار موقت در استراليا مخصوص نيروهاي ماهر و متخصص(ويزاي 457)