مؤسسة‌ كاريابي بين المللي پارس با استفاده از مدرسان و اساتيد مجرب در حوزه زبانهاي خارجي خدمات ذيل را به متقاضيان كار، اقامت و تحصيل در خارج از كشور ارائه مي نمايد:
متقاضيان محترم جهت كسب اطلاع از خدمات قابل ارائه و برنامه هاي آموزشي در اين حوزه مي توانند با مؤسسة‌ در تماس باشند.