کارفرمایان

مرکز پارس به کلیه کارفرمایان ذیل می تواند ارائه خدمات نماید:
1. کارفرمایان ایرانی که واحد تولیدی آنان در ایران یا خارج از ایران است.
2. کارفرمایان خارجی که درایران فعالیت می کنند و مایل به جذب نیروی کار ایرانی هستند.
3. کارفرمایان خارجی که مایل به جذب نیروی کار ایرانی برای پروژه های خود در سایر کشورها هستند.


خدمات قابل ارائه به کارفرمایان:
1 معرفی و تامین نیروی انسانی کارفرمایان بسته به سن، تحصیلات، مهارت، سابقه کار، مهارت زبان،مشخصات و توانایی های فردی.
2 پیگیری در تشکیل پرونده شغلی برای معرفی شدگان به کارفرما و همچنین تهیه آزمایشات پزشکی و دریافت گواهینامه سوابق کیفری.
3 مشاوره و راهنمایی کارفرمایان با در اخیتار قرار دادن آخرین بخشنامه ها و آیین نامه های مرتبط با کار و تامین اجتماعی.
4 پیگیری دریافت پروانه کار برای کارگران و متخصصین خارجی که در پروژه های داخل کشور ایران می بایستی انجام وظیفه نمایند و دریافت سایرمجوزهای قانونی دیگر.
5 برگزاری کلاسهای آموزش زبان (انگلیسی،آلمانی،فرانسوی) برای آندسته از جویندگان کار ایرانی که جهت فعالیت در پروژه های بین المللی کاندید شده اند.
6 راهنمایی ومشاوره کارفرمایان بین المللی و خارجی که مایل به فعالیت در کشور ایران می باشند در زمینه قوانین مرتبط با سرمایه گذاری ، کار، بیمه تامین اجتماعی پرسنل شاغل، و همچنین مطالعات اولیه در زمینه برآورد پتانسیل نیروهای انسانی آموزش دیده و مورد نیاز که می توانند از داخل کشور ایران تامین نمایند.کلیه کارفرمایان و نمایندگان آنان برای دریافت خدمات و یا اطلاعات بیشتر می توانند با این مرکز تماس حاصل نمایند.

تلفن و دورنگار : +98 511 6085221-3
پست الکترونیکی : employer@parscareer.com