تشريح اجزاء سيستم امتياز بندي

متقاضيان به شرطي مي توانند 5 امتياز همسر را كسب كنند كه :