• در مؤسسه ثبت نام نماييد.
  • از مشاوره تخصصي بهره مند شويد.
  • ارزيابي موفقي از خودتان داشته باشيد.
  • براي كسب شرايط تخصصي برنامه ريزي نماييد.
  • از آخرين تغييرات قوانين اقامتي و مهاجرتي با خبر شويد.
  • با بازارهاي هدف و نيروپذير آشنا شده و براي حضور موفقيت آميز درآنان برنامه ريزي كنيد.
  • در جريان پيشنهادات كاري (Job Offer) كارفرمايان خارجي كه به تاييد موسسسه رسيده است باشيد.
  • از فرصتهاي مناسب در زمينه گذراندن دوره هاي تخصصي و دريافت گواهينامه هاي معتبر از كشورهاي معتبر آگاه شويد.

توجه

كشورهاي استراليا، كانادا و آلمان در حال حاضر كشورهاي هدف مؤسسه مي باشند كه با حضور نمايندگان مؤسسه در اين كشورها و دفاتر همكار، وضعيت بازار كارآنها رصد شده و خدمات لازم به متقاضيان ارائه مي گردد.