• كار در تركيه و موارد مرتبط با آن (اجازه كار، اقامت موقت و چگونگي تبديل به اقامت دائم از اين طريق، بازار كار و شرايط پرداختها و ...)
  • دريافت اقامت يكساله تركيه و موارد مرتبط با آن.
  • ثبت شركت و موارد مرتبط با آن (هزينه ها، اجازه كار، اقامت موقت و چگونگي تبديل آن به اقامت دائم از اين طريق، شرايط و مراحل اقدام).
  • خريد ملك و موارد مرتبط با آن ( شرايط و مراحل اقدام، اقامت موقت و چگونگي تبديل آن به اقامت دائم از اين طريق).

در طي برگزاري اين جلسات بسته به موضوع انتخابي، ويژگيها و شرايط مورد نياز آن گزينه تشريح مي گردد و همچنين به مراجعين كمك مي شود كه بتوانند با شناخت واقعي از گزينه ها، يك ارزيابي منطقي از وضعيت موجود خودشان داشته باشند و براي آينده برنامه ريزي كنند.