براي برنامه ريزي در هر زمينه اي، داشتن اطلاعات آماري ميتواند به علاقه مندان كمك نمايد كه ذهنيت روشن تري از موضوع تحت اقدام بتوانند بدست آورند. در اين خصوص اينجانب با اقتباس از آخرين منابع آماري معتبر در كشور استراليا، گزارشي تهيه كرده ام تا در دسترس علاقه مندان قرار بگيرد.

اين گزارش آخرين آمار و موارد مرتبط با كساني است كه در سالهاي اخير از طرق ذيل براي كشور استراليا اقدام كرده اند و موفق به دريافت ويزا شده اند:

  • Skilled Worker Programme
  • Study Programme
  • Work Permit Programme

در اين گزارش سعي گرديده كه ضمن بررسي آمار كل متقاضيان، جايگاه و رتبه متقاضيان ايراني نيز مورد بررسي قرار گيرد.براي مشاهده فايل ذيل را دانلود كنيد:

Australia Statistical Report