به طور كلي در حال حاضر كمبود نيروي متخصص در زمينه پزشكي در استراليا به خصوص در شهرهاي كوچك و مناطق حومه اي به شدت احساس مي شود.پزشكان عمومي و متخصص مي توانند با انواع ويزاهاي موقت و يا اقامت دائم، كار و زندگي جديدي را در كشور زيبا و پيشرفته استراليا شروع كنند. جهت دريافت اقامت دائم و كار در بيمارستانها و مراكز درماني بدون محدوديت هاي قانوني، پزشكان مي بايست در سيستم نظام پزشكي استراليا ثبت نام و گواهي هاي مربوطه را اخذ نمايند يا به عبارتي داراي full medical registration مورد تاييد ايالت medical board in the state /territory باشند. مسيرهاي متعددي براي ريجستر شدن پزشكان در استراليا وجود دارد كه مزايا و معايب پيگيري آنها بسته به شرايط و هدفهاي متقاضيان ممكن است متفاوت باشد.در روش استاندارد متقاضي بايستي با شركت در آزمون و قبولي در امتحانات تئوري (MCQ) و عملي (كلينيكي) به اين موفقيت نايل گردند. در روشهاي ديگر متقاضيان براي مدت زمانهاي محدود اين امكان را دارند كه تكميل موارد اعلام شده را استراليا پيگيري نمايند. از 6000 تا 14000 دلار ممكن است شركت در آزمونها و يا دروه هاي عملي يا آماده سازي براي متقاضيان هزينه دربرداشته باشد. آخرين اطلاعات از ويزاهاي موجود و يا سازمانهاي مرتبط در سايت اداره مهاجرت استراليا به آدرس www.immi.gov.au قرار دارد.
مدرك زبان مورد نياز
مدرك IELTS از نوع آكادميك با نمره حداقل 7 بطوري كه هيچ يك از باندها از 7كمتر نباشد.
پرستار، ماما و كار و اقامت در استراليا
رشته هاي پرستاري و مامايي از جلمه تخصصهايي است كه از درجه بالاي نياز بازاركار در استراليا برخوردار است.پرستار و مامايي كه درخارج از استراليا تحصيل كرده باشد و دركشور خودش مجوزهاي قانوني لازم براي كار پرستاري را كسب كرده باشد درصورت تمايل به دريافت اقامت دائم استراليا ، بايستي تحصيلات و مهارت وي در استراليا توسط سازمانهاي مسئول مورد ارزيابي قرار گيرد و درصورت پاسخ مثبت ارزيابي ميتواند در پروسه مهاجرت كاري به استراليا قرار گيرد. علاوه برآن جهت انجام كارپرستاري دراستراليا بايستي خودشان براي شركت در آزمونهاي كتبي و عملي براي ريجستر شدن قرار دهند تا اجازه كار پرستاري در استراليا را داشته باشند. در برخي از مواقع امكان شركت در دوره هاي آماده سازي ريجستر شدن (RN) براي پرستاران و ماماها ممكن است در برخي از ايالتها فراهم باشد. شركت در آزمونها و دوره هاي آماده سازي ممكن است دربرخي مواقع تا 10000دلار استراليا براي متقاضيان هزينه در بر داشته باشد. آخرين اطلاعات از ويزاهاي موجود و يا سازمانهاي مرتبط در سايت اداره مهاجرت استراليا به آدرس www.immi.gov.au قرار دارد.
مدرك زبان مورد نياز
مدرك IELTS از نوع آكادميك با نمره حداقل 7 بطوري كه هيچ يك از باندها از 7كمتر نباشد. در برخي از مواقع شركت در دوره هاي آماده سازي (RN) با نمره كمتر (تا 6آيلتس) ممكن است فراهم باشد كه در زمان اقدام بايستي مورد استعلام قرار گيرد.
خدمات قابل ارائه به متقاضيان
مؤسسة كاريابي بين المللي پارس با دراختيار داشتن شبكه اي از همكاران حرفه اي و مجرب در استراليا آماده است تا خدمات لازم را در اين زمينه به متقاضيان ارائه نمايد: توجه1: قرار گيري در پروسه دريافت اقامت كاري و يا حضور در بازار كار استراليا براي كشور استراليا د رگروه پزشكي و پرستاري كار آساني نيست.داشتن دانش و اطلاعات كافي، برنامه ريزي مناسب، انگيزه قابل توجه و برخورداري از پشتيباني و راهنمايي هاي مفيد تضمين كننده موفقيت در اين مسيرخواهد بود. فلسفه كاري اين مؤسسة آماده سازي متقاضيان براي آشنا شدن با واقعيتها به دور از هرگونه بزرگنمايي است تا بتوانند با ارزيابي مناسب از شرايط تمامي مراحل را با موفقيت پشت سربگذرانند.
توجه2: امكان تشكيل پرونده از طرف اين مؤسسة و پيگيري آن براي كليه متقاضياني كه واجد شرايط بوده و يا در يك بازه زماني حداكثر 2ساله با توجه به نوع مسير انتخابي امكان دستيابي به شرايط اعلام شده را داشته باشند فراهم خواهد بود. اولويت پيگيري با متقاضياني است كه زودتر تشكيل پرونده داده باشند.